Arbenigwyr mewn Systemau Dŵr Glân a Brwnt a Thrydan Amaethyddol

Amaethyddiaeth

Yn Aquafix, rydym yn cynnig gwasanaeth arbenigol i ffermydd o bob math a maint. Mae Gareth a Meredith, a hwythau'n feibion fferm lleol, yn deall yn iawn y gofynion a'r pwysau sydd ar ffermydd modern, a dyna pam y mae gwasanaeth ymateb i alwadau 24/7 ar gael. Mae hyn wedi bod yn hanfodol i lawer o'n cwsmeriaid ym maes amaethyddiaeth.

Golchi Llaethdai a Pharlyrau Godro

Mae ein hystod o bympiau dŵr gan wneuthurwyr blaenllaw yn cynnwys ESPA, Grundfos, DAB a Lowara, a gellir dod o hyd iddynt yn gweithio'n galed ar gannoedd o ffermydd yr ardal. O bibelli ar gyfer golchi parlyrau a chlosydd casglu, i ddarparu systemau plat-oeri a chafnau yfed mewn modd effeithiol, mae gennym bympiau sy'n addas i'r diben.

Trin Dŵr Brwnt

Rydym wedi bod yn cynllunio, yn gosod ac yn cynnal a chadw systemau elifion ffermydd ers blynyddoedd lawer. Mae gennym ystod enfawr o bympiau a darnau sbâr mewn stoc, a gellir cwblhau atgyweiriadau yn ddi-oed, fel arfer. Rydym yn dosbarthu cynhyrchion dibynadwy a phrofedig, gan gynnwys pympiau Mono a Briggs Roto Rainers.

Pympiau

Rydym yn cadw amrywiaeth o bympiau newydd mewn stoc, ar gyfer dŵr glân a brwnt. Mae'r pympiau canlynol gennym mewn stoc: ESPA, DAB, Grundfos, Lowara, Mono a TT. Ffoniwch ni i drafod y pwmp mwyaf priodol ar gyfer eich anghenion.

Drilio Tyllau Turio

Mae dichonoldeb cyflenwad dŵr o dwll turio preifat yn dibynnu ar lawer o ffactorau daearegol a hydroddaearegol, ynghyd ag ar ansawdd y dŵr.
Ar eich cais, gallwn roi amcangyfrif o gost twll turio ar sail ein profiad helaeth a chofnodion daearegol manwl (efallai y bydd angen adroddiad prognosis dŵr manwl gan hydroddaeregwr mewn rhai ardaloedd, y gallwn ei drefnu am gost).
Rydym yn hapus i roi amcanbris a chynllunio a nodi systemau ar gyfer eich anghenion penodol.
Wrth i gost dŵr o'r prif gyflenwad godi, bydd eich cyflenwad eich hun yn dod yn ased cynyddol mewn dim o dro. Mae llawer o'n systemau dŵr wedi talu amdanynt eu hunain yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl eu gosod!

Systemau Trin Dŵr

Yn aml, bydd angen trin dŵr daear a ddaw o dyllau turio er mwyn iddo fod yn addas i'w yfed. Bydd Aquafix yn gallu rhoi cyngor ar gyfarpar trin a fydd yn gweddu i'r rhan fwyaf o ofynion, gan ei gyflenwi a'i osod.

Gosodiadau trydanol

Gall Aquafix hefyd gynnig gwasanaethau trydanol amaethyddol o bob math, er enghraifft gwaith gwifrio siediau.

Cynaeafu Dŵr Glaw

Gallwn hefyd osod tanciau i gynaeafu dŵr glaw at ddefnydd systemau golchi ac i ddyfrhau'r ardd. Mae croeso i chi holi am y gwasanaeth hwn.
Complete Wash-Down System Including Farm Pump and Plate Cooler.
System Golchi Gyflawn, gan gynnwys Pwmp Fferm a System Plat-oeri.
Rig Drilio
Ultraviolet and sediment filter, purifying the water against bacteria and sediment.
Hidlydd uwchfioled a gwaddodion, sy'n puro'r dŵr rhag bacteria a gwaddodion.

Cysylltwch â ni

Rhif Ffôn Symudol: 07814 027045
Rhif Ffôn Symudol: 07976 467 472
Website by w3designs.co.uk
menu-circle